Luchttechnische gegevens

Capaciteit

Te verplaatsen luchthoeveelheid in een ruimte gedurende een bepaalde periode wordt uitgedrukt in m3/u of m3/s.
Er worden verschillende methodes gebruikt om de capaciteit te bepalen.

1) Afhankelijk van het ruimte-gebruik wordt het aantal lucht-wisselingen per uur (VV/U) bepaald.

Zien

Zien

Bovenstaande ventilatievouden zijn slechts richtlijnen en niet nauwkeurig genoeg.
Verder kunnen voor het bepalen van de ventilatievouden een aantal normen gebruikt worden zoals die wettelijk zijn bepaald.

2) Ventilatievoud-berekening afhankelijk van het aantal personen en hun activiteiten in de ruimte.

niet rokende personen met normale arbeid:
20-25 m3/u per persoon
rokende personen met normale arbeid:
30-35 m3/u per persoon
personen met lichte lichamelijke arbeid:
45 m3/u per persoon
personen met zware lichamelijke arbeid:
60 m3/u per persoon

Dit zijn echter minimum waarden welke naar omstandigheden geïnterpreteerd dienen te worden.
3) Afhankelijk van de luchtsnelheid, noodzakelijk voor de opvang van stofdeeltjes of voor hun transportdoorkanalen:

Zien

Zien

Het volstaat om deze snelheid te vermenigvuldigen met het kanaaloppervlak om aan de juiste capaciteit te komen.

Keuze van ventilatoren

De selectie van een ventilator dient te geschieden volgens de volgende criteria:

1) Type ruimte:

– industrieel
– commercieel
– huishoudelijk

2) De aard van de te transporteren lucht en zijn eigenschappen:

– zuivere lucht
– lucht met stof en/of vet
– transport van materialen
– vluchtige stoffen

3) Vorm en aard van de installatie

– lokaal, in onder- of overdruk
– ventilatorindewand,ophetdakofinkanalen
– plaatsing van de luchtinlaat en -uitlaat
– specialevoorwaarden,temperatuur,hoogteenz.

4) De benodigde luchthoeveelheid en druk

5) Het toegestane geluidsniveau:

– in ruimten
– buiten

6) Het type elektrische voeding:

– enkel- of driefasig
– spanning

Andere belangrijke factoren waarmee rekening gehouden dient te worden voor de selectie van een ventilator zijn:

– afmetingen van de ventilator
– regelbaarheid in toerental
– verkrijgbare accessoires

Ventilatie wetten

Deze leren ons de veranderende eigenschappen van de lucht te bepalen betreffende:

– de capaciteit (Q)
– de weerstand ( p)
– de luchtsnelheid (P)
– het geluidsniveau (Lp)

De veranderende eigenschappen ontstaan ten gevolge van wijziging:

– toerental (RPM) (N)
– diameter van de waaier (D)

1) Bij gelijkblijvende diameter:

Zien

Zien

2) Bij een vast toerental:

Zien

Zien

Omrekeningstabel

Volumestroom:

1 CFM = 1,699 m3/u
= 0,472 l/s
1 m3/u = 0,589 CFM
= 0,278 l/s
1 l/s = 2,119 CFM
= 3,6 m3/u
Snelheid:
1 ft/min = 0,0051 m/s
1 ms = 196 ft/min
Volume:
ft3 = 0,00283 m3
m3 = 35,31 ft3
Druk:
1 inWG = 249 Pa
= 25,4 mmWk
1 Pa = 0,004 inWG
1 mmWk = 0,0393 inWG

Drukverlies

Om lucht door de kanalen te transporteren dient er weerstand van het systeem overwonnen te worden.
Deze weerstand kan op verschillende wijzen ontstaan:

– weerstand door wrijving van luchtdeeltjes tegen de kanaalwand
– weerstand ten gevolge van het gebruik van hulpstukken in het systeem (bochten, andere diameters, filters, jaloeziekleppen) Om tot de juiste ventilatorkeuze te komen dient men deze verliezen nauwkeurig te berekenen evenals de benodigde luchthoeveelheid.

Zien

Zien

Zien

Zien

Geluidsniveau

HET GELUIDSNIVEAU, VERMELD IN DE TABELLEN VAN DEZE CATALOGUS, IS HET GELUIDSDRUKNIVEAU DAT IN HET ALGEMEEN GEMETEN WORDT OP EEN AFSTAND VAN 1,5 METER VAN DE INLAAT VAN CENTRIFUGAAL VENTILATOREN, EN OP EEN AFSTAND DIE GELIJK IS AAN 3 MAAL DE WAAIERDIAMETER (MET EEN MINIMUM VAN 1,5 METER) VOOR DE AXIAAL VENTILATOREN.

Bij luchtverplaatsing door een ventilator ontstaat er geluid. Dit geluid is opgebouwd uit geluid veroorzaakt door de luchtverplaatsing (aërodynamisch geluid) en door mechanische trillingen, veroorzaakt door de motor.
Om de geluidsdruk te weten worden gewoonlijk de volgende twee waarden gehanteerd:

– Het geluidsvermogenniveau ten opzichte van de opgewekte geluidsenergie.
– Het geluidsdrukniveau ten opzichte van de gemeten geluidsenergie. Een geluidsdrukniveau moet gegeven worden ten opzichte van de afstand tussen de ventilator en het punt waar het geluid gemeten wordt.

Om de geluidsdruk op verschillende afstanden te bepalen dient men de volgende formule te gebruiken:

Zien

Zien

Om de geluidsdruk te bepalen bij een ander toerental dient men de volgende formule te hanteren:

Zien

Zien

Zien

Zien